Kateimatoaan irikon te ika bwa te reita ni maiu

E a tia ni waaki ao n roko n tokina te reirei iaon aanga riki tabeua ni kawakinan ao kateimatoaan irikon te te ika ake ana kona ni kabonganaki bwa te reita ni maiu ibukin te botanaomata ao e na bon reke naba bwa te anga teuana ni kareke tianti man kabonakoaia. Aio are bon kanoan ana program te Botaki n Akawa i Tanaea iaon ana karikirike ae te Fisheries Response to COVID 19 ibukin kaungan te akawa irarikin boera ake a kabwakaki ao man kareke mwane man konaia ake a kabonakoaki aika boou ao aika a value added products n ai aron te  tuna turkey, fish sausage, tinned and bottled tuna meat, smoked tuna steak  ao tabeua riki ni irianaki ma reirei naba ibukin tuan te mauri inanon te tai ni karao ika.  E waakinaki te reirei aio man 22 nakon 26 Tuun n ana board room CPPL i Bairiki ni kaainaki iroia kometen tararuan te boera ni kauu ika (FAD committee), CPPL, Buariki women ao ai bon fisheries staff mai Tanaea. Aio are e a bon kairaki iroun Mike Savins, team leader ibukin te karikirake ae ataaki n arana ae te Small Scale Tuna Fisheries Project are mwanenaki man FAO ao te Tautaeka n Tiaban.

Scroll to Top